ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ MURICO
เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิก โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
คำจำกัดความ
บริการ MURICO หมายถึง การให้บริการขายสินค้าต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.mu-rico.com และ/หรือ ช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ
สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทำการตกลงสมัครเป็นสมาชิก เพื่อซื้อสินค้าของ MURICO
 
ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างสมาชิกกับเว็บไซต์ www.mu-rico.com และ ช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ โดยที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการภายใต้การควบคุมดูแลของ MURICO โดย บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ("MURICO”) ซึ่งหมายถึง สมาชิกได้ตกลงยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และสมาชิกตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ เช่น วิธีการใช้บริการ วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ
 
ข้อ 2 การเป็นสมาชิก
สมาชิกจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่สมาชิกได้ตกลงในการใช้บริการของ  MURICO ถือว่าสมาชิกได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว
2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก หากสมาชิกตอบคำถาม ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้
2.2 MURICO สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ
2.3 สมาชิกจะต้องต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะเพื่อสมัครเข้าใช้บริการของ  MURICO สมาชิกที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของสมาชิก ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่า วันที่สมาชิกได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ MURICO แล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย
2.4 สมาชิกจะต้องขอลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเป็นจริง ของสมาชิก และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นสมาชิกด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง
2.5 สมาชิกต้องรับผิดชอบบัญชีการเป็นสมาชิกของ MURICO แต่เพียงผู้เดียว การเข้าใช้บริการหรือการกระทำใดผ่านบัญชีสมาชิก MURICO โดยบุคคลอื่น จะถือเป็นว่าเป็นการใช้บริการของผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี
2.6 สมาชิกจะต้องไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด เก็บ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข เผยแพร่ สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขาย โฆษณา ถอดรหัส ใส่รหัส หรือทำการอื่นใดเพื่อเป็นการรบกวน เนื้อหา, ข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้บริการของ MURICO
2.7 สมาชิกสามารถใช้บริการ MURICO ภายในประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อสมาชิกรายอื่น
2.8 ช่องทางการสมัคร
        2.8.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลของสมาชิกผ่านช่องทาง WEBSITE โดยคลิกที่นี่ https://www.mu-rico.com/member/register
        2.8.2 เมื่อสมาชิกได้กดยอมรับแล้ว บริษัทฯ ถือว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมบูรณ์และสถานะการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน
        2.8.3 “ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก”ของสมาชิกให้นับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 
ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ/สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.1 การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ  MURICO
สมาชิกสามารถเลือกสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเข้าใช้บริการ และ/หรือซื้อสินค้า ของ MURICO ได้โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 
3.2 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก MURICO
        3.2.1 สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
        3.2.2 บริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ขอคำแนะนำ หรือ ขอสอบถามความสมัครใจเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ สอบถามเยี่ยมเยียนสมาชิก ตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ และอื่นๆ
        3.2.3 บริษัทฯ จะนำข้อมูลของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบ สินค้า หรือบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่จะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก
 
ข้อ 4 การใช้บริการ
MURICO จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของสมาชิก ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
4.1  MURICO จะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ
4.2 ในกรณีที่ MURICO มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารงานของเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ  สมาชิกตกลงยินยอมให้ MURICO มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆ ไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
 
ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ
MURICO จะให้บัญชี และรหัสผ่านแก่สมาชิกตามที่สมาชิกของ MURICO ตั้งขึ้น โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชี และรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของสมาชิก ในฐานะวิธีการเดียวที่ MURICO ใช้แยกแยะสมาชิกได้
5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจาก MURICO เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
5.2 สมาชิกตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง โดยถือเป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบทั้งสิ้น และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการเองทั้งสิ้น   ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ MURICO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5.3 MURICO จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิ์ของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 
ข้อ 6 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก
6.1     ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ MURICO 
6.2      ห้ามเปิดเผยข้อมูลของ MURICO โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก MURICO 
6.3      มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
6.4      การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ
6.5      ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
6.6      ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.7     ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ
6.8      ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และการให้บริการของ MURICO
6.9     ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือทำผิดกฎหมายต่อ MURICO
6.10    หากสมาชิกพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของสมาชิก ให้สมาชิกแจ้ง MURICO ทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสมาชิกเอง  MURICO จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อ 7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การยกเลิกการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สถานะสมาชิกจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ครั้งสุดท้ายเว้นแต่สมาชิกได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดย
       7.1 สมาชิกสามารถขอเพิกถอนความเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยคะแนนสะสมของสมาชิกจะถูกยกเลิก เมื่อสถานะการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
        7.2 บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ตรวจพบว่า สมาชิกใช้สิทธิต่างๆ จากการเป็นสมาชิกในทางมิชอบไม่ตรงต่อความเป็นจริง
        7.3 ความเป็นสมาชิกของสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากสมาชิกไม่มีการซื้อสินค้าติดต่อกัน 3 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ซื้อสินค้า
       7. 4 การต่ออายุสมาชิก
สมาชิกสามารถรักษาสถานะความเป็นสมาชิก เพียงสมาชิกซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่เป็นสมาชิก หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ CALL CENTER
 
ข้อ 8 คำขอยกเลิก และช่องทางการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิก
สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้า หรือบริการ, ส่วนลด, คะแนนสะสม  ใดๆ ทั้งสิ้น 
สามารถติดต่อยกเลิกผ่านเว็บไซต์ หรือ email : murico.official@gmail.com
ข้อ 9 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ
9.1 MURICO มีสิทธิหยุดให้บริการไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร เนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของ MURICO  ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
9.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ  MURICO จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ MURICO จะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
9.3 MURICO ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ทั้งนี้  MURICO อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
   9.3.1 กรณีที่ MURICO ไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
   9.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและสมาชิก
   9.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าสินค้า หรือบริการ
   9.3.4 การบำรุงรักษาของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
   9.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
   9.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ MURICO ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
 
ข้อ 10 การยกเลิกการให้บริการ
 MURICO มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้
10.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
10.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี
10.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
10.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
10.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของ MURICO 
10.6 ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
10.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
10.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก MURICO 
10.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
10.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
10.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
10.12 โฆษณาแอปพลิเคชันอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอปพลิเคชันอื่น
10.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
10.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับ MURICO
11015 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของ MURICO
10.17 ไม่ชำระค่าสินค้า หรือบริการภายในเวลาที่กำหนด หรือ MURICO ไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ เนื่องจากการชำระผิดของสมาชิกเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
10.18 สมาชิกลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
10.19 ยกเลิกการให้บริการไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยแจ้งให้สมาชิก หรือผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า 
 
ข้อ 11 การยกเว้นความรับผิด
11.1  MURICO จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ MURICO ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
11.2  MURICO จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของสมาชิก
11.3  MURICO มีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม
11.4  MURICO ยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
11.5  MURICO จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำกำไรตามที่สมาชิกคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของสมาชิกเอง
11.6  MURICO จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
11.7  MURICO จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของ 29SHOPPING ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
11.8  MURICO ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง สมาชิกด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลที่สาม แล้ว MURICO ไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
11.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของ MURICO อื่นรวมอยู่ด้วย  MURICO จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจาก MURICO อื่นๆ
 
ข้อ 12 ข้อจำกัดในการใช้บริการ
12.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของ MURICO  ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดย MURICO เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และ MURICO ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่าง MURICO กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ MURICO  ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
12.2  MURICO จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกัน
12.3  MURICO สามารถระงับการใช้บัญชีของสมาชิกได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของสมาชิกอันเนื่องจากการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ สมาชิกอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของสมาชิกเอง
12.4  MURICO สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการของสมาชิกจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆ
12.5  MURICO เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการ ในกรณีที่ MURICOเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
 
ข้อ 13 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
MURICO  มีความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์แลช่องทางอื่นๆที่ MURICO ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MURICO อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด
 
ข้อ 14 กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ
อ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อ่าน นโยบายคุกกี้
อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้